Landinrichtingscommissie ontbonden

ENTER - De landinrichtingscommissie Enter, die haar werkzaamheden heeft voltooid, is bij besluit van Gedeputeerde Staten van Overijssel ontbonden met dank voor de uitvoering van de opgedragen taken.

GS toont zich content met de behaalde resultaten in de deelgebieden Enter-Ypelo en Deldenerbroek. De landbouwstructuur is verbeterd evenals de waterhuishouding. Ook is er grond vrijgemaakt voor nieuwe natuur. De versterking van het recreatief medegebruik van het landschap is door aanleg van fiets- en wandelpaden en recreatieve voorzieningen gerealiseerd. Voor de betreffende agrariërs is het dan ook een mooi resultaat, maar ook veel andere, brede doelen kunnen dankzij een succesvolle landinrichting bereikt worden. Gemakkelijk is het werk van de commissie echter niet geweest.

Veel bereikt
“Er is passende ruimte gevonden voor minder versnipperde landbouw door samenvoeging van percelen dichter bij de boerderijen te plaatsen en evenzo ruimte voor de natuur en de ontwikkeling van nieuwe natuur”, zegt voorzitter Bernard Kobes, die met de leden van commissie, Bert de Wilde (landbouw), Foppe de Lange (natuur en milieu), Wim Stegeman (Waterschap Vechtstromen), Johan Coes, Wim Meulenkamp, Jan Martin van Rees (de wethouders van de gemeenten Wierden, Hof van Twente en Almelo) en secretaris Paul Niens (provincie Overijssel) tevreden terugkijkt op het resultaat van het complexe karwei van een ruilverkaveling.

Subsidie
Bernard Kobes concludeert: “We hebben voor ons gebied dankbaar gebruik kunnen van grote Europese subsidies en mooie bijdragen van rijk, provincie, gemeenten en waterschap Vechtstromen. Een klein deel - 6 procent - van de totale kosten van 9 miljoen komt voor rekening van grondeigenaren vanwege het nut.”

Ingesteld door GS
De Landinrichtingscommissie Enter is in 1990 door GS van Overijssel ingesteld. Het project met heel werk aan de winkel voor de kwaliteitsverbetering van de landbouw, natuur, waterbeheersing en infrastructuur heeft 30 jaar in beslag genomen. De resultaten laten zich zien in de diversiteit en de gebiedskenmerken van het buitengebied van Enter, Ypelo en Deldenerbroek.

Meer berichten
 
Auto zoeker